podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral Abra Wallet (EN) Join to ABRA Bitcoin Promo campaign

🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral Abra Wallet 👈💰

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰

💵Nagroda: 25 $ w Bitcoinach+ 5 za polecenie💵

Uzyskaj specjalną promocję w wysokości $ 25 dolarów w Bitcoinach.

Ambra to prosta i wygodna platforma kryptowalutowa typu all-in-one na telefon komórkowy.

Idź do strony https://invite.abra.com/OImk7bcNTT ściągnij i zainstaluj ich aplikację.

Osoba polecona (ta, która korzysta z linku) dostaje 25 USD

🔘Opcja 1: Wpłać 5 USD (lub więcej) za pomocą konta bankowego lub karty kredytowej. Dzięki tej opcji otrzymasz 25 $ w postaci darmowego Bitcoina zdeponowanego na twoim koncie Abra.

🔘Opcja 2: Prześlij kryptowalutę która jest na Abra i zamień ją na dowolną inną krypto (z wyjątkiem BTC, BCH, ETH i LTC). Za pomocą tej opcji otrzymujesz zwrot 1,5% całkowitej kwoty transakcji za maksymalnie 25 USD w darmowym Bitcoin.

Więcej o Abra:

🔘Czym jest Abra? Abra jest czymś więcej niż portfelem kryptowalutowym i czymś więcej niż tylko giełdą. Ma na celu być wszechstronnym narzędziem pomagającym zarządzać Twoimi kryptowalutami i walutami bez względu na to, czego chcesz, korzystając z wygody telefonu. Po pierwsze, jest to aplikacja mobilna z kryptowalutami, która pozwala również na kupowanie i sprzedawanie kryptowalut bezpośrednio za pośrednictwem portfela - 28 kryptowalut i ponad 50 walut gotówkowych w momencie pisania tego artykułu. Działa również jako aplikacja do przesyłania pieniędzy, umożliwiając szybkie i łatwe wysyłanie środków innym osobom oraz zmianę równowagi między dowolnymi obsługiwanymi systemami rozliczeniowymi i kryptowalutami na żądanie.

🔘Czym wyróżnia się Abra? Z Abrą, wszystkie twoje salda w dowolnej walucie na aplikacji (z potencjalnymi wyjątkami BCH i LTC) są faktycznie utrzymywane jako Bitcoin. Jeśli zdecydujesz się na denominowanie niektórych części konta jako różnych walut, wówczas są one ustalane na podstawie tej ceny, a nie ceny bitcoina.

🔘Dlaczego Abra korzysta z tego systemu? Abra używa tego unikalnego systemu, ponieważ może zapewnić ludziom szybszą, tańszą i pełniejszą kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Używając Bitcoina jako bazy, możesz wysyłać i odbierać pieniądze bez przeprowadzania transakcji za pośrednictwem tradycyjnych sieci bankowych lub innych dostawców przekazów pieniężnych. Abra pozwala również zautomatyzować ten system za pomocą inteligentnych kontraktów. Są one w stanie automatycznie obsługiwać zmiany cen bitcoina, aby w inny sposób obniżyć koszty. Bazując na Bitcoinie, Abra może umieścić w swojej aplikacji tak wiele funkcji, aby nie stały się zbyt drogie lub skomplikowane dla niektórych użytkowników.

🔘Które kryptowaluty mogę przechowywać? Abra obsługuje następujące kryptowaluty. Zauważ, że z wyjątkiem LTC i BCH, twoje salda będą zwykle utrzymywane jako Bitcoin i że Abra nie będzie obsługiwał wypłat lub depozytów większości z tych walut, chociaż nadal będziesz w stanie uzyskać ekspozycję na ich ruchy cenowe. Obsługiwane waluty fiducjarne: AUD, USD, GBP, EUR, JPY, SGD, HKD i 40+ więcej Obsługiwane kryptowaluty: Około 28 kryptowalut

🔘Jak dodać krypto walutę do mojego portfela Abra? Aby zdeponować kryptowaluty BTC, BCH lub LTC, otwórz aplikację i przejdź do ekranu portfela. Wybierz "Add Money" i wybierz kryptowalutę, którą chcesz wpłacić. Powinieneś teraz zobaczyć kod QR i adres kryptowaluty. Aby zainicjować wpłatę, możesz zeskanować kod QR przy użyciu portfela wpłat lub użyć podanego adresu.

🔘Czy Abra jest bezpieczna w użyciu? Abra działa od 2014 r. Jest zarejestrowaną firmą w Kalifornii, a jej założyciel i dyrektor generalny Bill Barhydt jest doświadczonym i stosunkowo dobrze znanym inżynierem fintech w Dolinie Krzemowej. Abra otrzymał ponad 35 milionów dolarów z funduszy firm venture capital i innych inwestorów, w tym American Express, zdobył wiele nagród start-up, ma jasne kanały obsługi klienta i zbudował silną bazę klientów. W chwili pisania tego artykułu aplikacja została pobrana prawie 40 000 razy w ciągu ostatniego miesiąca. Jest jednak również niekonwencjonalny, skomplikowany i technicznie tajny według standardów kryptowalut. To nie jest open source i nie opublikował technicznych szczegółów na temat tego, jak działa jego złożony system.

Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.

-------------------------------------------------------------------------------------

🇬🇧💰👉(EN)Join to ABRA Bitcoin Promo campaign👈💰

💵Rewards : 25 $ in BTC + 5 per Ref💵
Get $25 Dollars of Bitcoin Special Promo - Full Abra Review- A simple and convenient all-in-one cryptocurrency platform on your mobile.

Go to the website https://invite.abra.com/OImk7bcNTT , download and install the ABRA application

The referred person (the one using the link) gets $25

🔘Option #1: Deposit $5 (or more) using a U.S. bank account or an eligible American Express card. With this option, you receive $25 in free Bitcoin deposited to your Abra account.

🔘Option #2: Deposit crypto and exchange it to any other crypto (except BTC, BCH, ETH, and LTC). With this option, you get back 1.5% of the transaction total amount for up to $25 in free Bitcoin.

Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use my link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos (T&C apply):

https://invite.abra.com/OImk7bcNTT

🔘What is Abra? Abra is more than just a cryptocurrency wallet, and more than just an exchange. It aims to be an all-in-one tool for helping you manage your crypto and fiat currencies however you want from the convenience of your phone. Firstly, it’s a cryptocurrency mobile app that also allows you to buy and sell cryptocurrency directly through its wallet — 28 cryptocurrencies and over 50 fiat currencies at the time of writing. It also works as a money transfer app, letting you quickly and easily send funds to others and switch your balance between any of the supported fiat and cryptocurrencies on demand.

🔘What sets Abra apart? With Abra, all your balances of any currency on the app (with the potential exceptions of BCH and LTC) are actually being held as bitcoin. When you choose to denominate certain parts of your account as different currencies, these are then fixed to that price rather than bitcoin’s price.

🔘Why does Abra use this system? Abra uses this unique system because it can provide people quicker, cheaper and more complete control over their money. By using bitcoin as a base, you can exchange money without going through money changers, and you can send and receive money without transacting via traditional banking networks or other money transfer providers. It also lets Abra automate this system using smart contracts. These are capable of automatically handling bitcoin’s price changes to create cost savings in other ways. Using bitcoin as its base is how Abra can pack so many features into its app without it getting too expensive or complicated for some users.

🔘Which cryptos can I store? Abra supports the following cryptocurrencies. Note that with the exception of LTC and BCH, your balances will typically all be held as bitcoin and that Abra does not support withdrawals or deposits of most of these currencies, although you are still able to gain exposure to their price movements. Supported fiat currencies: AUD, USD, GBP, EUR, JPY, SGD, HKD & 40+ more. Supported cryptocurrencies: Approximately 28 cryptocurrencies

🔘How do I add cryptocurrency to my Abra wallet? To deposit BTC, BCH or LTC cryptocurrencies, open the app and go to the portfolio screen. Tap “+Add Money” and select the cryptocurrency you want to deposit. You should now see a QR code and a cryptocurrency address. To initiate the deposit you can either scan the QR code with the depositing wallet or use the address provided.

🔘Is Abra safe to use? Abra has been around since 2014, is a registered company in California and its founder and CEO, Bill Barhydt, is an experienced and relatively well-known fintech engineer in Silicon Valley. Abra’s received over $35 million in funding from venture capital firms and other investors, including American Express, has won multiple start-up awards, has clear customer service channels and has built up a strong customer base. At the time of writing, the app has been downloaded almost 40,000 times in the last month. However, it’s also unconventional, complex and technically secretive by cryptocurrency standards. It’s not open source, and has not published technical details on how its complex system really works.

Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia