podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral giełdy Coinsbit (EN) Join the Airdrop & Referral exchange Coinsbit campaing

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii Airdrop & Referral giełdy Coinsbit 👈💰

W skrócie:

Zarejestruj się na giełdzie https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449

Zrób KYC

Dołącz do ich Telegramu https://t.me/coinsbit_chat

Z poprzedniego airdropu giełda się wywiązała więc warto skorzystać.

Ten airdrop jest tylko dla nowych użytkowników Coinsbit.

--------------------------------

Cały opis wydarzenia:

⚡️ W tym roku giełda Coinsbit kończy 2 lata 🔥!

W tym czasie weszliśmy do 10 najlepszych giełd kryptograficznych na świecie według ocen niezależnych systemów rankingowych, a liczba naszych użytkowników przekroczyła poziom 1 000 000! Codziennie wykonujemy mnóstwo pracy, aby stać się dla Ciebie lepszym, dlatego depozyty i wypłaty na Coinsbit stały się tak szybkie! Teraz dostępne są natychmiastowe wpłaty i automatyczne wypłaty (maksymalnie 3 godziny). Nasze niespodzianki się jednak nie kończą!

🌈 W związku z rocznicą zespół Coinsbit przygotował kilka niesamowitych programów i nowych możliwości dla traderów:

🎁 MEGA CNG AIRDROP! 🧩 CNG to nowy token gier z kasyna CNG (https://cng.casino/), który będzie dystrybuowany za pośrednictwem programu polecającego na naszej giełdzie. Możesz otrzymać tokeny bonusowe do 20.05! Po zakończeniu dystrybucji token można kupić tylko na giełdzie Coinsbit od użytkowników, którzy otrzymali je za pośrednictwem programu polecającego! 🔥 PROGRAM REFERENCYJNY NA 5 POZIOMACH! Nie przegap wielkiej szansy, aby zostać uczestnikiem naszego nowego 5-poziomowego programu poleceń, otrzymując bonusy dla Ciebie i Twoich poleconych zgodnie z warunkami AIRDROP:

Poziom 1 - 300 USD w tokenach CNG i 25% opłaty transakcyjnej ;

Poziom 2 - 100 USD w tokenach CNG i 15% opłaty transakcyjnej;

Poziom 3 - 75 USD w tokenach CNG i 10% opłaty transakcyjnej;

Poziom 4 - 50 USD w tokenach CNG i 5% opłaty transakcyjnej;

Poziom 5 - 25 USD w tokenach CNG i 3% opłaty transakcyjnej.

Bonus 300 USD w tokenach CNG jest oferowany każdemu nowemu użytkownikowi zarejestrowanemu po 20/02. 📍 Bonusy zostaną przyznane wszystkim, którzy przeszli KYC i subskrybowali nasz oficjalny kanał telegramu (https://t.me/coinsbit_chat) do końca promocji! Rozpoczęcie programu: 20 lutego!

URUCHOMIENIE COINSBITSTORE Otwieramy własny rynek z możliwością płacenia za zakupy przy użyciu stablecoins i tokenów CNB. Co więcej, w CoinsbitStore możesz kupić szeroką gamę produktów z wiodących platform światowych - Amazon, Ebay, AliExpress, Alibaba, Taobao i Shopify!

💰 BITCOIN FORK BTCU (BITCOIN ULTIMATUM) to nowa zdecentralizowana kryptowaluta od Prof-it Blockchain Ltd, która zostanie uruchomiona przy wsparciu Coinsbit jako głównego partnera i połączy zalety kodu BTC Blockchain, a także nowe funkcje, które zapewniają anonimowość, bezpieczeństwo i szybkie transakcje - od 200 operacji na sekundę! 20 maja wszyscy posiadacze BTC mają gwarancję otrzymania tokenów BTCU w stosunku 1: 1 do ich salda BTC w momencie rozwidlenia i rozgałęzienia z głównej sieci! 📈BTC INVESTBOX Dajemy ci prezent na urodziny Coinsbit - nowy BTC InvestBox z całkowitymi nagrodami w wysokości 20 BTC! 🔥 Dzienny dochód: 0,2% BTC 🚀 Początek: 20/05 📌 Warunki: po prostu trzymaj swój BTC i otrzymuj dzienny zysk! 🎊 Uczestnicz i zarabiaj za pomocą Coinsbit (http://coinsbit.io/)! 🎊

⚠️Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowaniem kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
--------------------------------
🇬🇧💰👉(EN) Join the Airdrop & Referral exchange Coinsbit campaing👈💰

In brief:

Register on the exchange https://coinsbit.io/referral/958bd644-10a8-44a5-92bb-8e52d2f06449

Join their Telegram https://t.me/coinsbit_chat
The exchange did the previous airdrop, so it's worth using.
This airdrop is only for new Coinsbit users.
--------------------------------

Full description of the event:

🎉 This year the Coinsbit exchange turns 2 years old🔥!
During this time we entered the top 10 crypto-exchanges in the world according to the ratings of independent ranked systems, and the number of our users exceeded the level of 1,000,000!
We are doing tons of work everyday to become better for you, that' s why deposits and withdrawals on Coinsbit became so fast! Now there are instant deposits and automatic withdrawals (up to 3 hours maximum). However, our surprises don't stop here!

🌈 In connection with the anniversary, Coinsbit team has prepared several incredible programs and new opportunities for traders:

🎁 THE MEGA CNG AIRDROP!

🧩 CNG is a new gaming token from CNG casino (https://cng.casino/) which will be distributed through the referral program on our exchange.

You can get bonus tokens till 20/05! After the end of distribution, token can be purchased only on the Coinsbit exchange from those users who received them through the referral program!

🔥 5-LEVEL REFERRAL PROGRAM!

Don't miss a great chance to become a participant of our new 5-level referral program, by receiving bonuses for you and your referrals according to the terms of the AIRDROP:

Level 1 - $300 in CNG tokens and 25% of the trading fee;
Level 2 - $100 in CNG tokens and 15% of the trading fee;
Level 3 - $75 in CNG tokens and 10% of the trading fee;
Level 4 - $50 in CNG tokens and 5% of the trading fee;
Level 5 - $25 in CNG tokens and 3% of the trading fee.

$300 bonus in CNG tokens is offered to any new user registered after 20/02.

📍Bonuses will be assigned to everyone who passed the KYC and subscribed to our official telegram channel (https://t.me/coinsbit_chat) by the end of the promotion!

Program Start: February 20!

🚀 COINSBITSTORE LAUNCH

We open our own marketplace with the ability to pay for your purchases using stablecoins and CNB tokens. Moreover, in CoinsbitStore you can buy a wide range of products from the world's leading platforms - Amazon, Ebay, AliExpress, Alibaba, Taobao and Shopify!

💰BITCOIN FORK

BTCU (BITCOIN ULTIMATUM) is a new decentralized cryptocurrency from Prof-it Blockchain Ltd that will be launched with the support of Coinsbit as the main partner and will combine the advantages of the BTC Blockchain code, as well as new features that provide anonymity, security and high speed transactions - from 200 operations per second!

On May 20th, all holders of BTC are guaranteed to receive BTCU tokens in the ratio of 1:1 on their BTC balance at the time of fork and branching from the main network!

📈BTC INVESTBOX

We give you a present for the Coinsbit birthday - a new BTC InvestBox with total rewards of 20 BTC!

🔥 Daily Income: 0.2% BTC
🚀 Start: 20/05
📌 Conditions: just hold your BTC and get daily profit!

🎊 Participate and earn with Coinsbit (http://coinsbit.io/)! 🎊

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.

AirDrop wygasa dnia