podcastyknm

(PL) Dołącz do kampanii dla Early Adopterów od CudoMiner (EN) Join the Early Adopter campaign from CudoMiner

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Dołącz do kampanii dla Early Adopterów od CudoMiner👈💰

Kolejny sposób na #zbierajsatoshi i #gromadźsatoshi
💵Korzystając z tego linku https://cudominer.com/?a=vI2mNXcbq jako Early Adopter dostaniesz 10 000 Satoshi tylko za rejestrację.

💰Bonusy za poleconego
Otrzymujesz bonus w wysokości 10 000 Satoshi za każde potwierdzone skierowanie poziomu 1. Skierowanie uznaje się za potwierdzone, gdy polecony użytkownik wydobędzie 5 000 Satoshi (lub ekwiwalent w innej kryptowalucie po aktualnym kursie wymiany).

⚠️Ważne info: 
Po instalacji aplikacja dopasowuje parametry kopania do możliwości Twojego sprzętu aby nie przeszkadzać podczas normalnego użytkowania komputera. Może być potrzeba ponownego uruchomienia komputera. Podczas instalacji aplikacji do kopania oprogramowanie antywirusowe zwykle oznacza wszystkie nierozpoznane aplikacje, ponieważ Cudo Miner jest nowy na rynku, nie musisz się tym martwić. Wystarczy zaakceptować wiadomość, a oprogramowanie będzie mogło kontynuować instalację. W niektórych przypadkach należy pliki przeniesione do kwarantanny przywrócić i dodać do wyjątków. W razie problemów z instalacją daj znać na Telegramie https://t.me/DarmoweKryptoQandA , a postaram się pomóc.
Minimum do wypłaty to 200 000 satoshi lub równowartość w innej kryptowalucie.


📖Dlaczego warto korzystać z Cudo Miner?

„Ponad 50 000 użytkowników wersji beta ufa Cudo Miner w osiągnięciu najwyższych zysków”
Cudo Miner to platforma kryptograficzna, która umożliwia automatyczne kopanie, zmniejszając ręczną konfigurację i interwencję nawet o 95% bez utraty rentowności. Rozwiązanie obejmuje aplikację komputerową i dedykowaną konsolę internetową do monitorowania i zdalnego zarządzania. Cudo Miner jest w pełni zautomatyzowany i zoptymalizowany pod kątem zysków i najwyższej wydajności w systemach Windows, Linux lub MacOS. Cudo Miner jest odpowiedni dla górników o różnym poziomie doświadczenia.

🔥Automatyczne przełączanie monet zapewnia maksymalną rentowność

Automatyczne przełączanie algorytmów gwarantuje, że zawsze wydobędziesz najbardziej dochodową monetę. Cudo Miner stale skanuje wartość monety i trudność, automatycznie przełączając wysiłki wydobywcze, aby zapewnić najwyższą rentowność w danym momencie.

Jeśli jesteś zaawansowanym górnikiem i masz już sprzęt zoptymalizowany pod kątem konkretnej monety (np. Ustawienia zegara, pamięci i rdzenia), możesz wyłączyć automatyczne przełączanie algorytmów i ręcznie wybrać monetę do wydobycia.
Zaawansowane ustawienia i sterowanie

🔥Zaawansowane ustawienia Cudo Miner zapewnia narzędzia niezbędne do podkręcania procesorów graficznych i dodawania wstępnie zoptymalizowanych algorytmów mieszania.

Wyświetlana jest wydajność dla każdej konfiguracji, dzięki czemu można zobaczyć najlepszą wydajność sprzętu na pierwszy rzut oka, z zapisanym pełnym dziennikiem ustawień historycznych, umożliwiając powrót do poprzedniej wersji jednym kliknięciem przycisku.

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.

-----------------------------------------

🇬🇧💰👉(EN) Join the Early Adopter campaign from CudoMiner👈💰

Another way to #gatheringSatoshi

💵By using this link https://cudominer.com/?a=vI2mNXcbq as Early Adopter you will get 10 000 Satoshi only for registration.

⚠️Important info:
After installation, the application adjusts the digging parameters to the capabilities of your equipment so as not to disturb during normal use of the computer. You may need to restart your computer. When installing a mining application, antivirus software usually means all unrecognized applications, because Cudo Miner is new on the market, you don't have to worry about that. Just accept the message and the software will be able to continue the installation. In some cases, files moved to quarantine should be restored and added to the exceptions. If you have problems with the installation, let me know on the Telegram https://t.me/DarmoweKryptoQandA , and I will try to help.
The minimum to withdraw is 200 000 satoshi or similar if you have chosen another currency.

📖Why Use Cudo Miner?

‘Over 50,000 Beta users trust Cudo Miner for the highest profits’
Cudo Miner is a crypto mining platform that allows automated mining, reducing manual configuration and intervention by up to 95% without losing profitability. The solution includes a desktop application and a dedicated Web Console for monitoring and remote management. Cudo Miner is fully automated and optimised for both profit and highest performance on Windows, Linux or MacOS. Cudo Miner is suitable for miners with all levels of experience.

🔥Auto coin switching for maximum profitability

Automatic algorithm switching ensures you always mine the most profitable coin. Cudo Miner continuously scans the coin value and difficulty, automatically switching your mining efforts to provide the highest profitability at any given time.

If you’re an advanced miner and already have hardware optimised for a specific coin (such as your clock, memory and core settings), you can choose to disable the auto algorithm switching and manually choose which coin to mine.

🔥Advanced settings and controls

Cudo Miner’s Advanced Settings menu provides you with the tools required to overclock your GPUs and add preset optimisations per hashing algorithm.

The performance for each configuration is displayed, so you can see the best performance for your hardware at a glance with a full log of historical settings saved, allowing you to return to a previous version at the click of a button.

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia