podcastyknm

(PL) SCROLL - zadania pod AIRDROP (ENG) Scroll - airdrop tasks

🇬🇧💰👉(ENG) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) SCROLL AIRDROP👈💰

Wiele osób zarobiło spore pieniądze dzięki airdropom w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jednak wciąż istnieje wiele okazji do zdobycia soczystych airdropów.

Token $SCROLL jest POTWIERDZONY, a uruchomienie sieci głównej zaplanowano na sierpień 2023 r [ uruchomiono w październiku 2023].
Koszt: 0 USD
Potencjalny zysk: $???? 💸
Scroll to zkRollup oparty na zkEVM na Ethereum, który zapewnia natywną kompatybilność z istniejącymi aplikacjami i narzędziami Ethereum. Dzięki natywnej kompatybilności z istniejącymi aplikacjami i narzędziami Scroll jest odpowiedzią na Twoje potrzeby w zakresie skalowalności.
Co sprawia, że Scroll działa? Trzy kluczowe komponenty: skalowalność, równoważność EVM i bezpieczeństwo.
Zebrawszy 80 milionów dolarów, Scroll jest gotowy nagrodzić swoich wczesnych użytkowników, którzy zaangażowali się w testnet!

Gotowy żeby zacząć? Wykonaj te proste kroki poniżej 👇🧵:

Krok 1: Dodaj sieci Goerli i Scroll Alpha.
http://scroll.io/alpha

Krok 2: Poproś Goerli $ETH.
https://goerlifaucet.com
Połącz się ze swoim kontem Alchemy, wpisz swój adres i naciśnij „wyślij ETH”. Więcej kraników znajdziesz na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=kubowWgHAtA

Krok 3: Prześlij trochę ETH z Goerli do Scroll.
http://scroll.io/alpha/bridge
Transakcja trwa co najmniej 10-15 minut. Miej oko na wyskakujące okienko z aktualizacjami statusu.

Krok 4: Wyślij środki do innego portfela za pomocą funkcji „Wyślij” w Metamask.

Krok 5: Połącz swój portfel z https://app.aave.com/?marketName=proto_scroll_alpha_v3
• Kliknij „Tryb sieci testowej” w prawym górnym rogu
• Po lewej wybierz Scroll Alpha Market zamiast Ethereum Market
• Dostarcz trochę ETH i pożycz DAI, USDC lub USDT.

Krok 6: Przejdź do https://scroll.io/alpha/bridge i odeślij swoje ETH z Scroll do Goerli.

Krok 7: Połącz swój portfel z https://scroll-usdc-faucet.vercel.app
• Kliknij „Odbierz” i potwierdź.
• Importuj testowy adres USDC do MetaMask: 0xA0D71B9877f44C744546D649147E3F1e70a93760
• Sprawdź, czy otrzymałeś go poprawnie - to proste!

Krok 8: Wybierz „ETH/USDC” i przejdź bezpośrednio do strony SWAP.
• Zamień USDC na ETH.
• Przejdź do sekcji POOL i utwórz nową pozycję.
• Wybierz poziom opłat 0,3% dla ETH - USDC.
• Kliknij „Pełny zakres”, wprowadź żądaną kwotę, obejrzyj ją i potwierdź!
• Wybierz pozycję.
• Kliknij „Usuń płynność”
• Wybierz „50%” i potwierdź.

Krok 9: Przejdź do https://scroll.izumi.finance/swap i wymień swój ETH na dowolny token.
Następnie przejdź do zakładki „Zlecenie z limitem” i utwórz zlecenie z limitem.

Krok 10: Połącz swój portfel na https://syncswap.xyz
• Przełącz sieć na „Scroll” i kliknij „Faucet”
• Zrób retweet
• Kliknij „Claim Now”
Dokonaj wymiany i zapewnij płynność puli.

Krok 11: Podobnie jak w przypadku Syncswap, spraw, aby niektóre swapy zapewniały płynność puli.
https://testnet.symbiosis.finance/swap?chainIn=Scroll%20Testnet&tokenIn=ETH

Krok 12: Dołącz do Scroll Guild i zdobądź wszystkie role.
https://guild.xyz/scrollzkp

Krok 13: Wdróż inteligentny kontrakt, korzystając z tego przewodnika:
https://ardizor.notion.site/Deploy-your-ERC-20-smart-contract-d235626a89634597a302c649aad8acad

Krok 14: Nie przegap kolejnych airdropów! Dołącz do nas na Telegramie https://t.me/darmowekrypto

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(ENG) Scroll Airdrop 👈💰

A lot of people have made a lot of money with airdrops in the last few weeks. However, there are still plenty of opportunities to get juicy airdrops.

The $SCROLL token is CONFIRMED and the mainnet launch is scheduled for August 2023.
Cost: $0
Potential Profit: $???? 💸
Scroll is a type 2 zk package that scales Ethereum. With native compatibility with existing applications and tools, Scroll is the answer to your scalability needs.
What Makes Scroll Work? Three key components: scalability, EVM equivalence, and security.
Having raised $80 million, Scroll is ready to reward its early adopters who got involved in testnet!

Ready to start? Follow these simple steps below 👇🧵:

Step 1: Add Goerli and Scroll Alpha networks.
http://scroll.io/alpha

Step 2: Request Goerli $ETH.
https://goerlifaucet.com
Connect with your alchemy account, Enter your address and hit on "send ETH".

Step 3: Bridge some ETH from Goerli to Scroll.
http://scroll.io/alpha/bridge
The transaction takes at least 10-15 minutes. Keep an eye on the pop-up for status updates.

Step 4: Send funds to another wallet using the "Send" function in Metamask.

Step 5: Connect your wallet to https://app.aave.com/?marketName=proto_scroll_alpha_v3
• Click "Testnet Mode" on the top right corner
• On the left, select Scroll Alpha Market instead of Ethereum Market
• Supply some ETH & borrow tokens like DAI, USDC, or USDT.

Step 6: Go to https://scroll.io/alpha/bridge and send back your ETH from Scroll to Goerli.

Step 7: Connect your wallet to https://scroll-usdc-faucet.vercel.app
• Click "Claim" and confirm.
• Import testUSDC address into Metamask: 0xA0D71B9877f44C744546D649147E3F1e70a93760
• Check if you received it correctly - easy as that!

Step 8: Hit on "ETH/USDC" and get taken straight to the swap page.
• Swap USDC to ETH.
• Head over to the pools section and create a new position.
• Choose the 0.3% fee tier for ETH - USDC.
• Click "Full Range", enter your desired amount, preview it, and confirm!
• Select the position.
• Click "Remove Liquidity"
• Choose "50%" and confirm.

Step 9: Go to https://scroll.izumi.finance/swap and swap your ETH to any token.
Then, go to "Limit order" tab and create a limit order.

Step 10: Connect your wallet at https://syncswap.xyz
• Switch network to "Scroll" & click "Faucet"
• Make retweet
• Click "Claim now"
Make some swaps & provide liquidity to a pool.

Step 11: Same as Syncswap, make some swaps provide liquidity to a pool.
https://testnet.symbiosis.finance/swap?chainIn=Scroll%20Testnet&tokenIn=ETH

Step 12: Join Scroll Guild and get all roles.
https://guild.xyz/scrollzkp

Step 13: Deploy a Smart Contract using this guide.
https://ardizor.notion.site/Deploy-your-ERC-20-smart-contract-d235626a89634597a302c649aad8acad

Step 14: Don't miss the next airdrops! Join us on Telegram now https://t.me/darmowekrypto

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia