podcastybitcoinpl.orgbsknm

(PL) Zdobądź na start zestaw darmowych kart common w Sorare (EN) Get a set of free common cards in Sorare to start

🇬🇧💰👉(EN) The English version is below the Polish text👈💰
🇵🇱💰👉(PL) Zdobądź na start zestaw darmowych kart common w Sorare👈💰

Sorare to klasyczny football fantasy. Gra jest połączeniem kryptowalut i sportu.
Celem gry jest stworzenie zespołu złożonego z pięciu kart kolekcjonerskich reprezentujących prawdziwych profesjonalnych piłkarzy. Punkty zawodnikom przyznawane są na podstawie rzeczywistych wyników graczy. Najlepsze drużyny każdego turnieju wygrywają narody w postaci kart którymi można handlować i Ethereum.
Na start dostajemy zestaw darmowych kart common, którymi nie można handlować, możemy nimi brać udział w turnieju Rookie oraz Treningach, żeby zapoznać się z mechaniką gry.
Można i w tym turnieju zgarnąć narody w postaci ETH lub kart.
Skład drużyny to: Bramkarz, Obrońca, Pomocnik, Napastnik i dodatkowy zawodnik z dowolnej pozycji, razem 5 zawodników. Wybieramy także kapitana, który ma premię punktową.
Za przekroczenie 205 punktów w kolejce otrzymujemy 0.01 eth za przekroczenie 250 0.02 eth od 130 miejsca otrzymujemy również rzadkie karty. Za zajęcie 1 miejsca w tej rozgrywce otrzymujemy 1 rzadką kartę i 0.5 eth.

Jeśli zdobędziemy karty inne niż Common są one rodzajem kart NFT ponieważ jednych jest tylko 100 w obiegu a innych 10 lub są też pojedyncze tak zwane UNIQUE - więc można pokusić się by zakupić kilka kart których jest tylko 100 w obiegu i nimi grać, podczas pierwszego zakupu jeśli zakupimy 5 kart (różnych zawodników - w nawet najniższych cenach) mamy szanse na wylosowanie nawet UNIKATU NFT który jak już wcześniej pisałem może zwielokrotnić nasze portfolio gdy ją tylko sprzedamy i za środki z niej kupimy inne. Wiec jeśli mamy wolne środki możemy na początek można zakupić takie karty a na pewno żałować nie będziemy. Zachęcam do grania.


🎁 🔗 https://sorare.com/r/bb8pl - ref jest konieczny ponieważ bez niego nie otrzymamy bonusu za kupno pierwszych kart

Jest też sposób zarobku przy inwestycji. Na początek referral bonus za kupno 5 kart z new signigs czyli od gry nie od innych osób dostajemy losowo 1 rzadką kartę.
Można otrzymać kartę wartą nawet kilka tysięcy euro. Są różne sposoby możemy kupować najtańszych lub polować na takich co uda się sprzedać z zyskiem ale trzeb dobrze śledzić statystyki, możemy kupić 5 za nową kasę lub 1 odsprzedać i za te pieniądze kupić kolejną więc nasza inwestycja nie musi być wcale duża a można poznać mechanizm gry.

Zapraszam więc do zarabiania.

⚠️Niektóre airdropy kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.
————————————————
🇬🇧💰👉(EN) Get a set of free common cards in Sorare to start 👈💰


Sorare is classic fantasy football. The game is a combination of cryptocurrencies and sports.
The goal of the game is to create a team of five trading cards representing real professional footballers. Players are awarded points based on the actual performance of the players. The top teams of each tournament are won by the nations in the form of tradable cards and Etherum.
At the beginning, we get a set of free common cards that cannot be traded, we can take part in the Rookie tournament and Trainings to learn about the mechanics of the game.
You can win nations in the form of ETH or cards in this tournament.
The composition of the team is: Goalkeeper, Defender, Midfielder, Forward and an additional player from any position, 5 players in total. We also choose a captain who has a point bonus.

For exceeding 205 points in the queue, we get 0.01 eth for exceeding 250 0.02 eth from the 130th place we also get rare cards. For taking 1st place in this game, we get 1 rare card and a 0.5 eth.

If we get cards other than Common, they are a kind of NFT cards because there are only 100 cards in circulation and 10 others, or there are also single, so-called UNIQUE cards - so you may be tempted to buy several cards which are only 100 in circulation and play with them during the first purchase If we buy 5 cards (different players - at even the lowest prices), we have a chance to draw even a NFT UNIQUE, which, as I wrote before, can multiply our portfolio when we sell it and buy other funds from it. So if we have free funds, we can buy such cards at the beginning and we will not regret it. I encourage you to play.


🎁 🔗 https://sorare.com/r/bb8plsorare.com/r/bb8pl - ref is necessary because without it we will not get a bonus for buying the first cards

There is also a way to earn money with an investment. At the beginning, referal bonus for buying 5 cards with new signigs, i.e. from the game not from other people, we get 1 rare card at random.
You can get a card worth up to several thousand euros. There are different ways, we can buy the cheapest or hunt for those that can be sold at a profit, but you need to follow the statistics well, we can buy 5 for new money or sell 1 and buy another for this money, so our investment does not have to be large and you can get to know the game mechanism .

So I invite you to earn. 

⚠️Some airdrops because they have a huge interest end earlier, if one does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the website. Thanks.
 

AirDrop wygasa dnia