podcastyknm

Giełdy / Exchange

🇬🇧(EN) The English version is below the Polish text

🇵🇱 (PL) Czym jest giełda kryptowalut?


Giełda kryptowalut to platforma wymiany kryptowalut na inne kryptowaluty lub waluty FIAT ($, € lub PLN). Giełda  udostępnia i administruje kontem użytkownika na których znajdują się możliwości utworzenia portfela w danej kryptowalucie używanej do handlu. Giełda udostępnia użytkownikowi podstawowe narzędzia takie jak wykresy świecowe, liniowe, tabele z kupowanymi i sprzedawanymi kryptowalutami w czasie rzeczywistym, możliwość wysyłania ofert po cenach kupna i sprzedaży lub rynkowych. Niektóre posiadają zaawansowane narzędzia do analizy technicznej. W większości giełd stosowane są dodatkowe środki zabezpieczeń jak 2FA (two-factor-authentication), co umożliwia zabezpieczenie środków przed kradzieżą. Jeżeli giełda nie udostępnia 2FA to nie zakładam na niej konta, bo na maila bardzo łatwo się włamać. Dostęp do swoich maili też zabezpieczajcie 2FA przez aplikację Google Authenticator lub Authy. Pamiętajcie aby tworząc takie zabezpieczenie zapisać sobie w kilku miejscach kod który w razie potrzeby umożliwi Ci odtworzenie tego zabezpieczenia na innym urządzeniu.
Każda giełda może kiedyś zostać zhakowana lub zrobić exit scam. Nie należy trzymać środków na giełdzie jeżeli nie tradujecie codziennie. Po dokonaniu wymiany polecam przesłać środki do bezpiecznego portfela do którego klucze prywatne masz tylko Ty. Wyświechtane ale ciągle prawdziwe hasło "Nie Twoje klucze nie Twoje kryptowaluty"

W internecie znajdziemy dużo nie przychylnych opinii na temat poszczególnych giełd. Piszą je zwłaszcza osoby początkujące na tym rynku, które np. wysyłają swoje środki na adresy innych walut albo nie dają do przelewu odpowiednich tagów ( nie które kryptowaluty potrzebują tego, np. XRP, czy XLM ). Jeżeli nie jesteś czegoś pewny to lepiej zapytaj tych co mają większe doświadczenie, np. na Discordzie KryptoNaród https://discord.gg/CPTSa43 lub BitcoinFeniks https://discord.gg/KJNbfVB , jest tam dużo ludzi którzy Ci podpowiedzą co trzeba zrobić. Nie ma głupich pytań, lepiej zapytać niż stracić swoje środki.

Poniżej przedstawię kilka giełd które przetestowałem i uważam za dobre. Załóż sobie na nich konta i przetestuj je. Dobrze jest mieć konta na kilku giełdach, nauczyć się po nich poruszać, bo nie wiadomo z której kiedyś będziesz musiał skorzystać

 

bitfinex

📊 BITFINEX
Ciekawa giełda. Giełda wymaga pełnej weryfikacji tożsamości użytkowników w przypadku chęci deponowania lub wypłaty walut fiducjarnych. Nie jest konieczna weryfikacja przy korzystaniu z wymiany krypto-krypto.Na Bitfinexie jest 141 walut i 367 par tradingowych. Depozyt w tradycyjnej walucie: USD.
Bitfinex został założony w grudniu 2012 roku jako giełda Bitcoin peer-to-peer, oferująca usługi handlu aktywami cyfrowymi użytkownikom na całym świecie. Bitfinex początkowo zaczął jako platforma pożyczek P2P dla Bitcoin, a później dodał obsługę większej liczby kryptowalut.
Ciekawostką jest to że Bitfinex jest pierwszą dużą giełdą która przyjmuje depozyty poprzez Lighting Network, polecam przetestować, bo przez LN w ciągu 1 sekundy masz BTC na koncie giełdowym, MEGA!
Zarejestruj się i wypróbuj Bitfinex https://www.bitfinex.com/sign-up?refcode=poyU3WkCq

bin

📊 BINANCE  
Binance – największa na świecie giełda bitcoina i kryptowalut pod względem wolumenów handlowych.
W opinii klientów, jest to aktualnie jedna z lepszych, o ile nie najlepsza giełda kryptowalut dostępna na rynku. Na początku warto wspomnieć że główny opis Binance jest dostępny w języku polskim. To znacznie ułatwi początkującym korzystanie z giełdy.
Binance jest globalną giełdą kryptowalut założoną w Szanghaju w 2017 r. przez Changpeng Zhao i Yi He. Fundusze na rozwój platformy zostały zebrane za pośrednictwem ICO (Initial Coin Offering). Sprzedano wówczas tokeny Binance Coin (BNB) za równowartość ok. 15 mln $. Kilka miesięcy później giełda stała się jedną z największych platform wymiany kryptowalut pod względem wielkości wolumenu na świecie. Aktualnie Binance jest zarejestrowana na Malcie.
BNB to tokeny rodzime giełdy Binance, które służą między innymi do dokonywania opłat na platformie oraz umożliwiają branie udziału w projektach organizowanych przez Binance.
Giełda oferuje handel wieloma kryptowalutami (181) w 589 parach tradingowych. Na platformie nie ma walut FIAT, jest natomiast możliwość handlu w parach z wieloma stablecoinami. Giełda umożliwia wypłatę do 2 BTC dziennie bez weryfikacji.
Zarejestruj się i wypróbuj Binance https://binance.com/pl/register?ref=KKJF11YJ

kuc

📊 KUCOIN   
KuCoin to jedna z najlepszych giełd kryptowalut dla osób, które inwestują w altcoiny.
Giełda KuCoin z siedzibą w Hongkongu notuje niezmiennie rosnącą liczbę użytkowników z całego świata. Na ten niekwestionowany sukces wpływa fakt, że KuCoin nie ustaje we wprowadzaniu do obrotu coraz większej ilości intratnych kryptowalut oraz nowych rozwiązań.
Giełda Kucoin oferuje handel 208 kryptowalutami w 444 parach tradingowych. Na platformie nie ma walut FIAT, jest natomiast możliwość handlu w parach z wieloma stablecoinami. Na Kucoin nie trzeba się weryfikować żadnym dokumentem.
Zarejestruj się i wypróbuj Kucoin https://www.kucoin.com/r/af/a5QrHy

coin

📊 COINDEAL 
CoinDeal to nowoczesna giełda kryptowalut założona przez Polaków. Platforma wystartowała w marcu 2018 roku i dzięki swoim wysokim wynikom dziennego obrotu bardzo szybko dołączyła do czołówki najlepszych giełd na świecie według rankingu CoinMarketCap. Na Coindeal konieczne jest przeście procesu weryfikacji KYC.
Jest jedną z największych giełd w Europie, która w swojej ofercie posiada 52 pary tradingowe, włączając w to te najpopularniejsze, takie jak: Ethereum, Bitcoin czy Litecoin oraz waluty FIAT: euro (EUR), dolar (USD), funt brytyjski (GBP), polski złoty (PLN), rubel (RUB) oraz koreański won (KRW). Akceptowane metody płatności: karta kredytowa/debetowa, przelew, SKRILL, E-PAY.
Zarejestruj się i wypróbuj Coindeal https://coindeal.com/ref/34LU

coinbase

📊 COINBASE 
Coinbase pozostaje jedną z wiodących platform do wymiany kryptowalut na świecie. Może pochwalić się liczbą aż ponad 20 milionów klientów, a wkrótce może być ich więcej. W tym kontekście warto zainteresować się platformą.
Założona w 2012 roku. Coinbase to portfel i platforma cyfrowa kryptowalut, w której kupcy i konsumenci mogą przeprowadzać transakcje przy użyciu nowych walut cyfrowych, takich jak Bitcoin, Ethereum i Litecoin. Mają siedzibę w San Francisco w Kalifornii. Depozyt w tradycyjnej walucie: USD ,EUR, GBP. Akceptowane metody płatności: PayPal, karta kredytowa/debetowa. Na Coinbase są 24 waluty w 56 parach tradingowych. Na Coinbase konieczne jest przejście procesu weryfikacji KYC.
Rejestrując się z tego linku  Coinbase da Ci 10 USD po wydaniu u nich 100 USD. Dodatkowo Coinbase organizuje tzw. "szkołę Coinbase" https://coinbase.com/earn/eos/invite/y54dphq0 .  Można tam zarabiać ZEC, BAT, DAI, TEZOS, EOS, STELLAR ( w sumie ok. 30$) za oglądanie filmów i odpowiedź na proste pytanie z tego filmu. Na tej stronie najpierw trzeba się zapisać (wcisnąć przycisk "Join waitlist") , po kilku dniach ( czasem miesiącach :( ) dostaniesz mail z zaproszeniem. Trzeba wtedy wejść w link zapraszający i oglądać filmy edukacyjne.
Zarejestruj się i wypróbuj Coinbase https://www.coinbase.com/join/majche_8s

 

-------------------------------------------

🇬🇧(ENG) What is the cryptocurrency exchange?
The cryptocurrency exchange is a platform for exchanging cryptocurrencies for other cryptocurrencies or FIAT currencies ($, € or PLN). The exchange provides and administers a user account with the possibility of creating a wallet in a given cryptocurrency used for trading. The stock exchange provides the user with basic tools such as candle and line charts, tables with cryptocurrencies bought and sold in real time, the ability to send offers at buy and sell prices or market prices. Some have advanced technical analysis tools. Most exchanges use additional security measures such as 2FA (two-factor-authentication), which makes it possible to secure funds against theft. If the exchange does not provide 2FA, I do not create an account on it, because it is easy to break into an email. Access your emails with 2FA via Google Authenticator or Authy. Remember to create such a security to save in several places a code that, if necessary, will allow you to restore this security on another device.
Each exchange can someday be hacked or exit scam. You should not keep funds on the stock exchange if you do not trade every day. After the exchange, I recommend sending funds to a secure wallet for which only you have your private keys. The threadbare but still true slogan "Not your keys, not your cryptocurrency"

On the Internet we will find a lot of unfavorable opinions about individual exchanges. They are especially written by beginners in this market, who e.g. send their funds to addresses of other currencies or do not give the right tags for transfer (which cryptocurrencies need it, e.g. XRP or XLM). If you are not sure about something, better ask those who have more experience, e.g. on Discord KryptoNaród https://discord.gg/CPTSa43 or BitcoinFeniks https://discord.gg/KJNbfVB, there are a lot of people who will tell you what to do . There are no stupid questions, it's better to ask than lose your money.

Below are a few exchanges that I have tested and found to be good. Set up accounts on them and test them. It's good to have accounts on several exchanges, learn to navigate them, because it is not known which one you will have to use someday.

bitfinex eng

📊 BITFINEX
An interesting exchange. The exchange requires full verification of users' identities if they wish to deposit or withdraw fiduciary currencies. There is no need to verify when using crypto-crypto exchange. There are 141 currencies and 367 trading pairs on Bitfinex. Deposit in traditional currency: USD.
Bitfinex was founded in December 2012 as a Bitcoin peer-to-peer exchange, offering digital asset trading services to users around the world. Bitfinex initially started as a P2P Bitcoin loan platform, and later added support for more cryptocurrencies.
An interesting fact is that Bitfinex is the first big exchange that accepts deposits via the Lighting Network, I recommend you test it, because through LN you have BTC on your account in 1 second, MEGA!
Register and try Bitfinex https://www.bitfinex.com/sign-up?refcode=poyU3WkCq

bin1

📊 BINANCE 
Binance - the largest bitcoin and cryptocurrency exchange in the world in terms of trading volumes.
In the opinion of customers, this is currently one of the best, if not the best cryptocurrency exchange available on the market. At the beginning it is worth mentioning that the main description of Binance is available in Polish. This will make it much easier for beginners to use the stock market.
Binance is a global cryptocurrency exchange founded in Shanghai in 2017 by Changpeng Zhao and Yi He. Funds for platform development were collected through ICO (Initial Coin Offering). Binance Coin (BNB) tokens were sold for the equivalent of approximately $ 15 million. A few months later, the stock exchange became one of the largest cryptocurrency exchange platforms in terms of volume volume in the world. Currently Binance is registered in Malta.
BNB are native tokens of the Binance exchanges, which are used, among others, to make payments on the platform and allow you to participate in projects organized by Binance.
The stock exchange offers trading in many cryptocurrencies (181) in 589 trading pairs. There are no FIAT currencies on the platform, but it is possible to trade in pairs with many stablecoins. The exchange allows withdrawals up to 2 BTC per day without verification.
Register and try Binance https://binance.com/en/register?ref=KKJF11YJ

kuc1

📊 KUCOIN     
KuCoin is one of the best cryptocurrency exchanges for people who invest in altcoins.
Headquartered in Hong Kong, KuCoin has a consistently growing number of users from around the world. This unquestionable success is influenced by the fact that KuCoin continues to market more and more lucrative cryptocurrencies and new solutions.
The Kucoin exchange offers trading in 208 cryptocurrencies in 444 trading pairs. There are no FIAT currencies on the platform, but it is possible to trade in pairs with many stablecoins. You don't need to verify any documents on Kucoin.
Register and try Kucoin https://www.kucoin.com/r/af/a5QrHy

coin1

📊 COINDEAL 
CoinDeal is a modern cryptocurrency exchange founded by Poles. The platform was launched in March 2018 and, thanks to its high daily trading results, very quickly joined the top best exchanges in the world according to the CoinMarketCap ranking. You must pass the KYC verification process to Coindeal.
Is one of the largest exchanges in Europe, which offers 52 trading pairs, including the most popular ones, such as: Ethereum, Bitcoin or Litecoin and FIAT currencies: euro (EUR), dollar (USD), British pound (GBP) , Polish zloty (PLN), ruble (RUB) and Korean won (KRW). Accepted payment methods: credit / debit card, bank transfer, SKRILL, E-PAY.
Register and try Coindeal https://coindeal.com/ref/34LU

coinbase1

📊 COINBASE  
Coinbase remains one of the leading cryptocurrency exchange platforms in the world. It boasts a number of over 20 million customers, and soon there may be more. In this context, it is worth getting interested in the platform.
Established in 2012. Coinbase is a cryptocurrency wallet and digital platform where buyers and consumers can trade using new digital currencies such as Bitcoin, Ethereum and Litecoin. They are based in San Francisco, California. Deposit in traditional currency: USD, EUR, GBP. Accepted payment methods: PayPal, credit / debit card. There are 24 currencies in 56 trading pairs at Coinbase. At Coinbase it is necessary to undergo the KYC verification process.
By registering from this link Coinbase will give you $ 10 after spending $ 100 with them. In addition, Coinbase organizes so-called "Coinbase school" https://coinbase.com/earn/eos/invite/y54dphq0. You can earn ZEC, BAT, DAI, TEZOS, EOS, STELLAR (about $ 30 in total) for watching movies and answering a simple question from this movie. On this page you must first sign up (press the "Join waitlist" button), after a few days (sometimes months :() you will receive an invitation e-mail. Then you have to enter the inviting link and watch educational videos.
Register and try Coinbase https://www.coinbase.com/join/majche_8s