podcastyknm

(PL) Wstęp do AirDrop (EN) Introduction to using airdrops

🇵🇱(PL)🎁💰 Darmowe kryptowaluty ( airdrop ) 💰🎁

🇬🇧(EN) The English version is below the Polish text

1️⃣ Aby się przygotować do korzystania z airdropów ( zrzutów darmowych kryptowalut i tokenów ) polecam założyć sobie nowe fake'owe profile o krótkich nickach na tych social mediach ( będziecie je często wpisywać, a krótki i jednakowy nick do wszystkich bardzo ułatwi i przyspieszy Ci tą zabawę ) i zapisać sobie np. w notatniku linki do Waszych profili:

🔘Telegram - https://web.telegram.org/#/login i zapisać sobie w formacie https://t.me/twójnick i @twójnick, ten z @ jest najczęściej wymagany!

🔘Twitter - https://twitter.com/ i zapisać sobie w formacie https://twitter.com/twójnick i @twójnick, ten z @ jest najczęściej wymagany!

🔘Konto Google ( mail ) https://www.google.pl . Konto to można powiązać do youtube, medium, reddit, facebook i przez to konto logować się do tych mediów. Zapisz sobie w notatniku linki do swoich wszystkich profili na social mediach, przyspieszy Ci to i usprawni tą zabawę.

 2️⃣ Drugim krokiem jest założenie sobie (chyba że już macie) adresów kryptowalutowych na 5 podstawowych krypto na których obecnie odbywają się airdropy, bounty, ICO i STO:

🔘Ethereum – polecam MEW https://www.myetherwallet.com/ , zapisz adres 0x.... w notatniku, gdyż będziesz z niego najczęściej korzystać.

🔘Waves – polecam ten - https://waves.exchange/sign-up , zapisz adres 3P.... w notatniku.

🔘NEO – polecam ten - https://neotracker.io/wallet/new-wallet , zapisz adres A.... w notatniku.

🔘Quantum - https://qtumeco.io/wallet

🔘Stellar - https://portal.stellarport.io/new-wallet/choose-public-key-method

Niektóre airdropy w związku z ogromnym zainteresowanie kończą się przed czasem, jeżeli któryś już nie przyjmuje aplikacji to dajcie znać na naszą grupę Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ  to usunę ten airdrop ze strony. Dzięki.

Tutaj możecie sobie zobaczyć co daje zbieranie airdropów -  https://etherscan.io/address/0xf2d8881d41C6EE93B25CD8e699857971f7260330

To jest portfel na który zbieram airdropy robione na tokeny ERC-20, czasami trafiają się takie zrzuty jak Havven,  NoBS czy LAMB co czyni tą zabawę opłacalną 🚀

🔏💾 !!! NIE ZAPOMNIJ WSZYSTKICH KLUCZY, SEEDÓW I KOPII ZAPASOWYCH DO PORTFELI ZAPISAĆ SOBIE TEŻ NA PENDRIVE KTÓRY NIE JEST CIĄGLE ONLINE !!! 💾🔏

⚠️ Nigdy nie udostępniaj nikomu swoich kluczy prywatnych! 
⚠️ Nigdy Nie wysyłaj pieniędzy ani kryptowalut za tokeny z airdropów!

⚠️ Nie korzystaj z Selfdropów bo to 99,9999% próby oszustwa!
 Jeżeli ma taki zamiar to przescrolluj ten kanał lub zapytaj zanim popełnisz jakąś głupotę. 

Staram wybierać się airdropy które nie wymagają KYC (Know your customer- poznaj swego klienta, czyli rejestrowanie się z dowodem osobistym/paszportem). W niektórych airdropach dopiero przy wypłacie coinów chcą KYC, a wtedy jak uważasz (kolekcjonerskie też są :).

☠️‼️ Pamiętaj na rynku kryptowalut, czyli w airdropach też nie brakuje scamu. Zarejestrowanie się do Airdropu jest bezpieczne ale jeżeli ktoś poprosi Cię od przesłanie prywatnego klucza lub jakiejś potwierdzającej wpłaty na ich adres to od razu kasuj ich telegrama i ich inne social media oraz napisz o tym na naszym Telegramie https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ ‼️☠️

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

🇬🇧(EN)🎁💰 Free cryptocurrencies (airdrop) 💰🎁

1️⃣ To prepare for the use of airdrops (free cryptocurrency and tokens) I recommend to set up new fake profiles with short nicks on these social media (you will often enter them, and a short and identical nickname will simplify and speed you up) and save yourself, for example in a notebook, links to your profiles:

🔘Telegram - https://web.telegram.org/#/login and save yourself in the format https://t.me/yourname and @yourname, this one @ is the most often required!

🔘Twitter - https://twitter.com/ and save yourself in the format https://twitter.com/yourname and @yourname, this with @ is most often required!

🔘Google Account (mail) https://www.google.com . This account can be linked to youtube, medium, reddit, facebook and through this account you can log in to these media. Save the links in your notebook to all your social media profiles, speed it up and improve the fun.

 2️⃣ The second step is to set up (unless you already have) cryptocurrency addresses for the 5 basic crypts on which airdrops and ICOs are currently taking place:

🔘Ethereum - I recommend MEW https://www.myetherwallet.com/, save the address 0x .... in the notebook, because you'll use it most often.

🔘Waves - I recommend this one - https://waves.exchange/sign-up, save the address 3P .... in a notebook.

🔘NEO - I recommend this one - https://neotracker.io/wallet/new-wallet , save the address A .... in a notebook.

🔘Quantum - https://qtumeco.io/wallet

🔘Stellar - https://portal.stellarport.io/new-wallet/choose-public-key-method

Some airdrops in connection with huge interest end in time, if somebody does not accept the application then let us know our group Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ I will remove this airdrop from the site. Thanks.

Here you can see what gives you collecting airdrops -  https://etherscan.io/address/0xf2d8881d41C6EE93B25CD8e699857971f7260330

These are addresses on which I collect airdrops made for ERC-20 tokens, sometimes there are such discharges as Havven, NoBS or LAMB which makes this fun profitable 🚀

🔏💾 !!! DO NOT FORGET ALL KEYS, SEEDS AND BACKUP REQUIREMENTS TO THE WALLET AS WELL AS A PENDER WHO IS NOT ONLY ONLINE !!! 💾🔏

⚠️ Never share your private keys with anyone!

⚠️ Never send money or cryptocurrencies for airdrop tokens!

⚠️ Don't use Selfdrops because it's 99.9999% scam! If he is going to do so, scroll through this channel or ask before you commit any stupidity.

📄 If someone wanted to read what it is  airdrops, I recommend a nice article here - https://venturebeat.com/2017/09/06/the-latest-crypto-pr-craze-airdropping-free-coins-into-your-wallet/

I try to choose airdrops that do not require KYC (Know your customer - get to know your client, i.e. register with a personal ID / passport). In some airdrops, just when you pay out coins, they want KYC, and then you think.

☠️‼️ Remember in the cryptocurrency market, i.e. in airdrops too  there is many scam. Registering to Airdrop is safe but if someone asks you to send a private key or some confirmation of payment to their address, immediately delete their telegram and their other social media and write about it on our Telegram https://t.me/joinchat/Hk7chBHY-xgIAoN3DC8exQ ‼️☠️